Política de privacitat | Política de privacidad | Privacy policy

CATALÀ

SILVEMOL S.L., mitjançant la present Política de Privacitat informa als USUARIS del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollits per la navegació o la contractació de serveis a través del nostre lloc web.

En aquest sentit, SILVEMOL S.L. li informa de que les seves dades seran tractades en conformitat amb les normatives vigents respecte a política de privacitat, d’acord amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació de dita política de privacitat.

Responsable del Tractament

SILVEMOL S.L. és titular de la pàgina web silvemol.com

Domicili social: Carrer de l’Abad Oliba 7, Sabadell (Barcelona)

Telèfon: +34 93 713 42 37

Correu electrònic: silvemol@silvemol.com

1. Obtenció de dades

SILVEMOL S.L. informa que les dades que s’obtenen a través de la nostra pàgina web, els formularis de la mateixa i les rebudes per correu electrònic son aquelles que se’ns faciliten voluntàriament per l’usuari, les que es deriven de relacions i comunicacions amb l’empresa i informació que sigui legítimament extraïble de les dades que tractem.

De la mateixa manera, també obtenim dades a través d’informació de tercers que ens proporcioni el propi usuari o terceres persones previ consentiment del mateix, existint una base legítima.

2. Finalitat de l’obtenció i recollida de dades

SILVEMOL S.L. tractarà les dades que li siguin facilitades amb l’objectiu d’oferir-li els producte i/o serveis que ens hagi contractat, gestionar les seves consultes o peticions i qualsevol altre supòsit que sigui necessari per a complir les relacions comercials que mantingui amb nosaltres.

Tanmateix, també es tractaran les dades per remetre-li comunicacions comercials, sempre amb el seu consentiment previ, així com per analitzar hàbits de navegació.

En cas de voler formar part de l’equip de SILVEMOL S.L. es tractaran les dades dels usuaris i la documentació que ens sigui facilitada amb la fi de valorar el perfil del/de la candidat/a i considerar-lo per a possibles vacants en l’empresa.

3. Tractament de dades

De conformitat amb la normativa aplicable, SILVEMOL S.L. es compromet a tractar les dades a les que es tingui accés aplicant les mesures tècniques, preventives i organitzatives adequades. D’aquesta manera garantim el màxim nivell de seguretat i uns nivells de confidencialitat, integritat i disponibilitat òptims dels serveis i sistemes de tractaments de dades.

4. Comunicació d’informació a tercers

SILVEMOL S.L. informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb la salvetat de que dita cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan SILVEMOL S.L. disposi del consentiment exprés de l’usuari.

És possible que alguns dels nostres proveïdors, per exemple Google, processin dades fora de les fronteres de la Unió Europea. En aquests casos, exigim al proveïdor estar adscrit a un protocol d’adequació de protecció de dades aprovat per la Unió Europea.

5. Temps de conservació de les dades

SILVEMOL S.L. conservarà totes les dades de l’usuari fins el moment en el que es sol·liciti expressament la seva supressió o, pel contrari, fins que acabi la relació empresarial que l’uneixi amb la nostre empresa. En aquest cas, les dades es suprimiran quan queden complerts els termes leagls previstos.

6. Drets dels usuaris

Vostè sempre podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de política de privacitat.

Per fer ús d’aquests drets, tindrà que dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció:

SILVEMOL S.L., Carrer de l’Abad Oliba 7, Sabadell (Barcelona)

o mitjançant correu electrònic: silvemol@silvemol.com

Aquesta comunicació tindrà que indicar de forma clara i concisa les seves dades identificatives i acreditatives, així com la seva sol·licitud respecte a les seves dades.

7. Responsabilitats dels usuaris

L’usuari es responsabilitza de que totes les dades que es facilitin i s’enviïn a SILVEMOL S.L. siguin veraces, exactes, actualitzades, vigents i autèntiques.

Tanmateix, també es responsable del consentiment que es dona a l’empresa pel seu tractament i utilització. D’aquesta manera, l’usuari es fa responsable de les dades de tercers que ens pugui facilitar, respecte a les quals està obligat a tenir consentiment exprés.

8. Legislació i jurisdicció

El fet d’entrar en lloc web i en les aplicacions de SILVEMOL S.L. implica l’acceptació de les condicions disposades en la present Política de Privacitat. En cas de no acceptar aquestes condicions, tindrà que evitar utilitzar i visitar la nostra pàgina web.

Tot tipus d’inconvenient i controvèrsia que pogués donar-se, es regirà per la legislació espanyola i es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat més propera al domicili social d’SILVEMOL S.L.


ESPAÑOL

SILVEMOL S.L., mediante la presente Política de Privacidad informa a los USUARIOS del sitio web sobre su política respecto al tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o la contratación de servicios a través de nuestro sitio web.

En este sentido, SILVEMOL S.L. le informa de que sus datos serán tratados en conformidad con las normativas vigentes respecto a política de privacidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD).

El uso de esta página web implica la aceptación de dicha política de privacidad.

Responsable del Tratamiento

SILVEMOL S.L. es titular de la página web silvemol.com

Domicilio social: Carrer de l’Abad Oliba 7, Sabadell (Barcelona)

Teléfono: +34 93 712 42 37

Correo electrónico: silvemol@silvemol.com

1. Obtención de datos

SILVEMOL S.L. informa que los datos que se obtienen a través de nuestra página web, los formularios de la misma y los recibidos por correo electrónico son aquellos que se nos facilitan voluntariamente por el usuario, los que se derivan de relaciones y comunicaciones con la empresa e información que sea legítimamente extraíble de los datos que tratamos.

De la misma forma, también obtenemos datos a través de información de terceros que nos proporcione el propio usuario o terceras personas previo consentimiento del mismo, existiendo una base legítima.

2. Finalidad de la obtención y recogida de datos

SILVEMOL S.L. tratará los datos que le sean facilitados con el objetivo de ofrecerle los productos y/o servicios que nos haya contratado, gestionar sus consultas o peticiones y cualquier otro supuesto que sea necesario para cumplir las relaciones comerciales que mantenga con nosotros.

Asimismo, también se tratarán los datos para remitirle comunicaciones comerciales, siempre con su consentimiento previo, así como para analizar hábitos de navegación.

En caso de querer formar parte del equipo de SILVEMOL S.L. se tratarán los datos de los usuarios y la documentación que nos sea facilitada con el fin de valorar el perfil del/de la candidato/a y considerarlo para posibles vacantes en la empresa.

3. Tratamiento de datos

De conformidad con la normativa aplicable, SILVEMOL S.L. se compromete a tratar los datos a los que se tenga acceso aplicando las medidas técnicas, preventivas y organizativas adecuadas. De esta manera garantizamos el máximo nivel de seguridad y unos niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad óptimos de los servicios y sistemas de tratamiento de datos.

4. Comunicación de información a terceros

SILVEMOL S.L. informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, sólo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando SILVEMOL S.L. disponga del consentimiento expreso del usuario.

Es posible que algunos de nuestros proveedores, por ejemplo Google, procesen datos fuera de las fronteras de la Unión Europea. En estos casos, exigimos al proveedor estar adscrito a un protocolo de adecuación de protección de datos aprobado por la Unión Europea.

5. Tiempo de conservación de los datos

SILVEMOL S.L. conservará todos los datos del usuario hasta el momento en el que se solicite expresamente su supresión o, por el contrario, hasta que termine la relación empresarial que lo una con nuestra empresa. En este caso, los datos se suprimirán cuando queden cumplidos los términos legales previstos.

6. Derechos de los usuarios

Usted siempre podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de política de privacidad.

Para hacer uso de estos derechos, deberá dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección:

SILVEMOL S.L., Carrer de l’Abad Oliba 7, Sabadell (Barcelona)

o mediante correo electrónico: silvemol@silvemol.com

Dicha comunicación deberá indicar de forma clara y concisa sus datos identificativos y acreditativos, así como su solicitud respecto a sus datos.

7. Responsabilidades de los usuarios

El usuario se responsabiliza de que todos los datos que se faciliten y se envíen a SILVEMOL S.L. son veraces, exactos, actualizados, vigentes y auténticos.

Asimismo, también es responsable del consentimiento que se da a la empresa para su tratamiento y utilización. De la misma forma, el usuario se hace responsable de los datos de terceros que nos pueda facilitar, respecto a los cuales está obligado a tener consentimiento expreso.

8. Legislación y jurisdicción

El hecho de entrar en el sitio web y en las aplicaciones de SILVEMOL S.L. implica la aceptación de las condiciones dispuestas en la presente Política de Privacidad. En caso de no aceptar estas condiciones, deberá evitar utilizar y visitar nuestra página web.

Todo tipo de inconveniente y controversia que pudiera darse, se regirá por la legislación española y se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad más cercana al domicilio social de SILVEMOL S.L.


ENGLISH

SILVEMOL S.L., through this Privacy Policy, informs USERS of the website about its policy regarding the treatment and protection of personal data of users and clients that may be collected by browsing or contracting services through our website.

In this sense, SILVEMOL S.L. informs you that your data will be processed in accordance with current regulations regarding privacy policy, in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 (RGPD).

The use of this web page implies acceptance of said privacy policy.

Responsible for the Treatment

SILVEMOL S.L. is the owner of the website silvemol.com

Registered office: Carrer de l’Abad Oliba 7, Sabadell (Barcelona)

Phone: +34 93 712 42 37

E-mail: silvemol@silvemol.com

1. Data collection

SILVEMOL S.L. informs that the data obtained through our website, its forms, and emails are provided voluntarily by the user, derived from relationships and communications with the company, and legitimately extractable information from the data we process.

Likewise, we also collect data through information from third parties provided by the user or third parties with their prior consent, with a legitimate basis.

2. Purpose of obtaining and collecting data

SILVEMOL S.L. will process the data that is provided to you in order to offer you the products and/or services that you have contracted with us, manage your queries or requests and any other assumption that is necessary to fulfill the commercial relations that you maintain with us.

Likewise, the data will also be processed to send you commercial communications, always with your prior consent, as well as to analyze browsing habits.

If you want to be part of the SILVEMOL S.L. team, the data of the users and the documentation that is provided to us will be processed in order to assess the profile of the candidate and consider it for possible vacancies in the company.

3. Data processing

In accordance with applicable regulations, SILVEMOL S.L. undertakes to treat the data to which it has access by applying the appropriate technical, preventive and organizational measures. In this way, we guarantee the highest level of security and optimal levels of confidentiality, integrity and availability of data processing services and systems.

4. Communication of information to third parties

SILVEMOL S.L. informs users that their personal data will not be transferred to third-party organizations, except that said transfer of data is covered by a legal obligation or when the provision of a service implies the need for a contractual relationship with a treatment manager. In the latter case, the transfer of data to the third party will only take place when SILVEMOL S.L. has the express consent of the user.

Some of our providers, for example Google, may process data outside the borders of the European Union. In these cases, we require the provider to adhere to a data protection adaptation protocol approved by the European Union.

5. Data retention time

SILVEMOL S.L. will keep all user’s data until the moment in which its deletion is expressly requested or, conversely, until the business relationship that unites them with our company ends. In this case, the data will be deleted when the legal terms provided for are fulfilled.

6. User rights

You can always exercise the rights of access, rectification, deletion, limitation, opposition and portability in accordance with the provisions of the current legal regulations on privacy policy.

To make use of these rights, you must go by written communication, providing documentation proving your identity (ID or passport), to the following address:

SILVEMOL S.L., Carrer de l’Abat Oliba 7, Sabadell (Barcelona) or via e-mail: silvemol@silvemol.com

Said communication must clearly and concisely indicate your identifying and supporting data, as well as your request regarding your data.

7. User responsibilities

The user is responsible for all data provided and sent to SILVEMOL S.L. are true, accurate, up-to-date, current and authentic.

Likewise, it is also responsible for the consent given to the company for its treatment and use. In the same way, the user is responsible for the data of third parties that he can provide us, with respect to which he is obliged to have express consent.

8. Legislation and jurisdiction

The fact of entering the website and applications of SILVEMOL S.L. implies acceptance of the conditions set forth in this Privacy Policy. If you do not accept these conditions, you should avoid using and visiting our website.

All types of inconvenience and controversy that may arise will be governed by Spanish legislation and will be submitted to the Courts and Tribunals of the city closest to the registered office of SILVEMOL S.L.

Adress

Carrer de l’Abat Oliba 7

Sabadell (08203) - Spain

Email

silvemol@silvemol.com

Phone

+34 937 12 42 37