Avís Legal | Aviso Legal | Legal Notice

CATALÀ

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç d’Espanya, li informem que aquesta web és propietat de SILVEMOL S.L., amb domicili social situat al Carrer de l’Abat Oliba 7, Sabadell – ESPANYA amb NIF B-60579034.

Aquesta web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra web per part de l’USUARI és gratuit i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI, en el moment que utilitza la nostra web, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús de la mateixa.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració d’aquesta web, ampliar o reduir serveis, i inclús suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts proporcionats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de SILVEMOL S.L. o de tercers als que s’ha adquirit els seus drets d’explotació i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’USUARI únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de SILVEMOL S.L. i/o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertinent al seu titular.

L’establiment d’enllaços a la nostra web no confereix cap dret sobre la mateixa i s’autoritzen exclusivament per permetre l’accés a la nostra web, quedant prohibida la reproducció total o parcial de les imatges i/o continguts de la nostra web en altres pàgines. Tanmateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de SILVEMOL S.L.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, de la nostra web.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra web és gratuït i no exigeix prèvia suscripció o registre. No obstant, SILVEMOL S.L. es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’USUARI. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la web, amb fàcils indicacions pel seu registre.

L’USUARI deu accedir a la nostra web conforma a la bona fe, les normes d’ordre públic, a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la propia i exclusiva responsabilitat de l’USUARI, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’USUARI té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferits en la present web, per procediments diferents las estipulats en les presents condicions d’ús, i en el seu cas en les condicions particulars que regulen l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als que es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra web posa a la seva disposició, li comuniquem que SILVEMOL S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra per part de l’USUARI. SILVEMOL S.L. es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins els terminis de prescripció de les infraccions.

RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l’USUARI aquesta web volem oferir-li una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’USUARI.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre la nostra web que origini una sobrecàrrega als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, instal·lació de robots o de software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’USUARI a mantenir indemne a SILVEMOL S.L. per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

SILVEMOL S.L. queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixa.

SILVEMOL S.L. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

L’USUARI és plenament conscient de que simple navegació per la present web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

GOOGLE ANALYTICS

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., l’oficina principal del qual està a Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google analyics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació pel nostre compte amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google.

Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada de la que disposi Google.

Aquesta web pot fer ús de “tracking tags” en determinades pàgines per a mesura i optimització de campanyes de marketing de resultats, no emmagatzemant-se en cap cas informació personal de l’usuari.

L’USUARI pot refusar el tractament de les dades o la informació refusant l’ús de cookies mitjaçant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant, deu saber que si ho fa pot ser que es pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquesta web. A l’utilitzar aquesta web, l’USUARI consenteix el tractament d’aquesta informació per Google en la forma i pels fins a dalt indicats.


ESPAÑOL

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de España, le informamos que esta web es propiedad de SILVEMOL S.L., con domicilio social situado en Carrer de l’Abat Oliba 7, Sabadell – ESPAÑA con N.I.F. B-60579034.

Esta web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta web.

El acceso a nuestra web por parte del USUARIO es gratuito y está condicionado a la previa lectura y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de las presentes CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea detenidamente. El USUARIO en el momento que utiliza nuestra web, sus contenidos o servicios, acepta y se somete expresamente a las condiciones generales de uso de la misma. Si el USUARIO no estuviera de acuerdo con las presentes condiciones de uso, deberá abstenerse de utilizar esta web y operar por medio de la misma.

En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de esta web, ampliar o reducir servicios, e incluso suprimirla de la red, así como los servicios y contenidos prestados, todo ello de forma unilateral y sin previo aviso.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los contenidos, textos, imágenes, y códigos fuente son propiedad de SILVEMOL S.L. o de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación y están protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

El USUARIO únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de lucro, y necesita autorización expresa de SILVEMOL S.L. y/o el titular de los derechos para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o cualquier derecho perteneciente a su titular.

El establecimiento de enlaces a nuestra web no confiere ningún derecho sobre la misma y se autorizan exclusivamente para permitir el acceso a nuestra web, quedando prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes y/o contenidos de nuestra web en otras páginas. Asimismo, el simple hecho de establecer un enlace a nuestra web no da derecho a otorgarse la categoría de colaborador o socio de SILVEMOL S.L.

Está absolutamente prohibida la imitación ya sea total o parcial, de nuestra web.

CONDICIONES DE ACCESO

El acceso a nuestra web es gratuito y no exige previa suscripción o registro. No obstante, SILVEMOL S.L. se reserva el derecho de ofrecer servicios que requieran el registro previo del USUARIO. En todo caso, estos servicios quedarán debidamente identificados en la web, con fáciles indicaciones para su registro.

El USUARIO debe acceder a nuestra web conforme a la buena fe, las normas de orden público, a las presentes Condiciones Generales de uso. El acceso a nuestro sitio web se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del USUARIO, que responderá en todo caso de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros o a nosotros mismos.

El USUARIO tiene expresamente prohibida la utilización y obtención de los servicios y contenidos ofrecidos en la presente web, por procedimientos distintos a los estipulados en las presentes condiciones de uso, y en su caso en las condiciones particulares que regulen la adquisición de determinados servicios.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de control respecto a la información, contenidos y servicios que contengan otras websites a los que se pueda acceder a través de los enlaces que nuestra web pone a su disposición, le comunicamos que SILVEMOL S.L. queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que pudiesen derivar por la utilización de esas páginas web ajenas a la nuestra por parte del USUARIO. SILVEMOL S.L. se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales oportunas contra aquellos USUARIOS que vulneren las presentes condiciones generales de uso, aceptando el USUARIO que la no iniciación de estas acciones no constituye una renuncia formal a los mismas, permaneciendo éstas vigentes hasta los plazos de prescripción de las infracciones.

RESPONSABILIDADES

Al poner a disposición del USUARIO esta web queremos ofrecerle una serie de contenidos y servicios de calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación de los mismos así como en los medios tecnológicos utilizados. No obstante, no responderemos de la presencia de virus y otros elementos que de algún modo puedan dañar el sistema informático del USUARIO.

El USUARIO tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestra web que origine una sobrecarga a nuestros sistemas informáticos, así como la introducción de virus, instalación de robots o de software que altere el normal funcionamiento de nuestra web, o en definitiva pueda causar daños a nuestros sistemas informáticos.

El USUARIO asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra web, siendo el único responsable de todo efecto directo o indirecto que sobre la web se derive, incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico y/o jurídico adverso, así como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro portal, obligándose el USUARIO a mantener indemne a SILVEMOL S.L. por cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente de tales hechos.

SILVEMOL S.L. queda exonerada de responsabilidad por cualquier reclamación respecto a los derechos de propiedad intelectual de los artículos e imágenes publicadas en su portal, así como, no garantiza la exactitud, veracidad y vigencia de los contenidos de esta web, ya sean propios, de terceros, o enlazables a otras websites, quedando totalmente exonerada de cualquier responsabilidad derivada del uso de la mismas.

SILVEMOL S.L. queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada de cualquier reclamación, incluido el pago de honorarios a abogados, por las demandas y reclamaciones originadas por terceros por el incumplimiento por parte del USUARIO de nuestras condiciones de uso, acceso y política de privacidad, o cualesquiera otra reclamación por el incumplimiento de la legislación vigente.

El USUARIO reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones de uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las mismas, y por lo tanto, las acepta íntegra y expresamente.

El USUARIO es plenamente consciente de que la mera navegación por la presente web, así como la utilización de sus servicios, implica la aceptación de las presentes condiciones de uso.

Todo lo referente a nuestra web, se rige exclusivamente por las leyes españolas. En el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las partes en relación con la interpretación y contenido de la presente web, todas las partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

GOOGLE ANALYTICS

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.

La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.

Esta web puede hacer uso de “tracking tags” en determinadas páginas para medición y optimización de campañas de marketing de resultados, no almacenándose en ningún caso información personal del usuario.

El USUARIO puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de esta web. Al utilizar esta web el USUARIO consiente el tratamiento de esta información por Google en la forma y para los fines arriba indicados.


ENGLISH

In compliance with Law 34/2002 on Services of the Information Society and Electronic Commerce of Spain, we inform you that this website is property of SILVEMOL S.L., with registered office located at Carrer de l’Abat Oliba 7, Sabadell – SPAIN with N.I.F. (Tax ID) B-60579034.

This website is run by regulations exclusively applicable in Spain, being subject to them, both nationals and foreigners who use this website.

Access to our website by the USER is free and is subject to prior reading and full, express and unreserved acceptance of these GENERAL CONDITIONS OF USE in force at the time of access, which we ask you to read carefully. The USER, when using our website, its contents or services, expressly accepts and submits to the general conditions of use thereof. If the USER does not agree with these conditions of use, they must refrain from using this website and operating through it.

At any time we can unilaterally modify the presentation and configuration of this website, expand or reduce services, and even delete it from the network, as well as the services and content provided, without prior notice.

INTELLECTUAL PROPERTY

All contents, texts, images, and source codes are property of SILVEMOL S.L. or from third parties to whom their exploitation rights have been acquired and are protected by Intellectual and Industrial Property rights.

The USER only has the right to private, non-profit use of them, and requires the express authorization of SILVEMOL S.L. and/or the owner of the rights to modify, reproduce, exploit, and distribute them or any right belonging to their owner.

The establishment of links to our website does not confer any right over it and they are authorized exclusively to allow access to our website, and the total or partial reproduction of the images and/or contents of our website on other pages are prohibited. Likewise, the simple fact of establishing a link to our website does not give the right to grant the category of collaborator or partner of SILVEMOL S.L.

The imitation, either total or partial, of our website is absolutely prohibited.

ACCESS CONDITIONS

Access to our website is free and does not require prior subscription or registration. However, SILVEMOL S.L. reserves the right to offer services that require prior registration of the USER. In any case, these services will be duly identified on the web, with easy instructions for registration.

The USER must access our website in accordance with good faith, the rules of public order, and these General Conditions of Use. Access to our website is carried out under the sole and exclusive responsibility of the USER, who will be liable in any case for any damages that may be caused to third parties or to us.

The USER is expressly prohibited from using and obtaining the services and content offered on this website, by procedures other than those stipulated in these conditions of use, and where appropriate in the particular conditions that regulate the acquisition of certain services.

Taking into account the impossibility of controlling the information, content and services contained in other websites that can be accessed through the links that our website makes available to you, we inform you that SILVEMOL S.L. is exempt from any liability for damages of any kind that may arise from the use of those web pages other than ours by the USER. SILVEMOL S.L. reserves the right to exercise the appropriate legal actions against those USERS who violate these general conditions of use, accepting the USER that the non-initiation of these actions does not constitute a formal waiver of them, remaining valid until the prescription periods of the infractions.

RESPONSABILITIES

By making this website available to the USER, we want to offer a series of quality content and services, using the utmost diligence in providing them as well as in the technological means used. However, we will not be responsible for the presence of viruses and other elements that in some way may damage the USER’s computer system.

The USER is prohibited from any type of action on our website that causes an overload to our computer systems, as well as the introduction of viruses, installation of robots or software that alters the normal functioning of our website, or ultimately may cause damage to our information systems.

The USER assumes all responsibility derived from the use of our website, being solely responsible for any direct or indirect effect that may arise on the website, including, without limitation, any adverse economic, technical and/or legal result, as well as the defrauding of the expectations generated by our portal, forcing the USER to hold SILVEMOL S.L. harmless for any claims derived, directly or indirectly, from such facts.

SILVEMOL S.L. queda exonerado de responsabilidad por cualquier reclamación respecto a los derechos de propiedad intelectual de los artículos e imágenes publicadas en su portal, así como, no garantiza la exactitud, veracidad y vigencia de los contenidos de esta web, ya sean propios, de terceros, o enlazables a otras web sites, quedando totalmente exonerada de cualquier responsabilidad derivada del uso de la mismos.

SILVEMOL S.L. is exonerated from liability for any claim regarding intellectual property rights of the articles and images published on its portal, as well as does not guarantee the accuracy, veracity and validity of the contents of this website, whether their own, third parties, or linkable to other web siteswebsites, being totally exonerated from any responsibility derived from the use of the same.

The USER acknowledges that has understood all information regarding the conditions of use of our portal, and acknowledges that they are sufficient to exclude the error in them, and therefore, accepts them fully and expressly.

The USER is fully aware that the mere browsing of this website, as well as the use of its services, implies the acceptance of these conditions of use.

Everything related to our website is governed exclusively by Spanish law. In the event of any type of discrepancy or difference between the parties in relation to the interpretation and content of this website, all parties submit, expressly waiving any other jurisdiction, to the Courts and Tribunals of Barcelona.

GOOGLE ANALYTICS

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc., whose main office is at 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States (“Google”).

Google Analytics uses cookies, which are text files located on your computer, to help the website analyze how users use it.

The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be directly transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

Google will use this information on our behalf for the purpose of tracking your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services related to website activity and Internet use.

Google may transmit said information to third parties when required by law, or when said third parties process the information on Google’s behalf.

Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

This website can make use of “tracking tags” on certain pages for the measurement and optimization of results marketing campaigns, not storing the user’s personal information in any case.

The USER may reject the processing of data or information by rejecting the use of cookies by selecting the appropriate settings on their browser, however, they should know that if they do so they may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, the USER consents to the processing of this information by Google in the manner and for the purposes indicated above.

Adress

Carrer de l’Abat Oliba 7

Sabadell (08203) - Spain

Email

silvemol@silvemol.com

Phone

+34 937 12 42 37