Cookies

CATALÀ

En el nostre lloc web utilitzem cookies pròpies i de tercers (Google Analytics) per a millorar la teva experiència d’usuari i recollir dades estadístiques sobre l’ús de la nostra web per part dels usuaris. Les cookies s’associen únicament al navegador que està utilitzant, de manera que no s’emmagatzema cap tipus de dades personals sobre l’usuari que visita la nostra pàgina web. Vostè pot configurar el seu navegador per a que notifiqui i/o refusi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari de poder accedir a les diferents zones de la web, excepte al servei de xat de suport tècnic.

Si navegues per la nostra web, estarà acceptant l’ús de cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies. Aquesta política pot ser actualitzada, pel que et convidem a revisar-la de forma regular.

Què son les cookies?

Son petits fitxers de dades que el servidor d’Internet envia al dispositiu amb el que et connectes a les nostres webs i que aquest arxiva. S’associen únicament al teu navegador i no proporcionen per si mateixes dades personals. Les cookies no poden danyar al teu dispositiu i a més son molt útils, ja que ens ajuden a identificar i resoldre errors.

Si vols més informació sobre el seu funcionament, et recomanem visitar www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu

Cookies de xarxes socials

En la nostra pàgina web s’inclouen botons que els usuaris poden utilitzar, de forma senzilla i intuitiva, per a enllaçar i compartir certs continguts en les xarxes socials com Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn o Pinterest. Aquesta funcionalitat comporta l’ús de cookies que enllacen amb les pàgines web d’aquestes xarxes socials, emmagatzemant la informació únicament en elles.

Configuració de les cookies

Pots consultar les passes per a deshabilitar l’instal·lació de cookies en la secció d’”Ajuda” del teu navegador: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox i Opera.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la teva visita a la web. Depenent de cada navegador aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d’aquest “mode privat”:

 • Internet Explorer 8 i superior – InPrivate
 • Microsoft Edge
 • Opera 10.5 i superior – Navegació Privada
 • Google Chrome 10 i superior – Incògnit
 • Safari 2 i superior – Navegació Privada
 • Firefox 3.5 i superior – Navegació Privada


ESPAÑOL

En nuestro sitio web utilizamos cookies propias y terceros (Google Analytics) para mejorar tu experiencia de usuario y recoger datos estadísticos sobre el uso de nuestra web por parte de los usuarios. Las cookies se asocian únicamente al navegador que está utilizando, de modo que no se almacena ningún tipo de datos personales sobre el usuario que visita nuestra página web. Usted puede configurar su navegador para que notifique y/o rechace la instalación de las cookies, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de poder acceder a las distintas zonas de la web, excepto al servicio de chat de soporte técnico.

Si navegas por nuestra web, estarás aceptando el uso de las cookies en las condiciones establecidas en esta Política de Cookies. Esta política puede ser actualizada, por lo que te invitamos a revisarla de forma regular.

¿Qué son las cookies?

Son pequeños ficheros de datos que el servidor de Internet envía al dispositivo con el que te conectas a nuestras webs y que éste archiva. Se asocian únicamente a tu navegador y no proporcionan por sí mismas datos personales. Las cookies no pueden dañar tu dispositivo y además son muy útiles, ya que nos ayudan a identificar y resolver errores.

Si quieres más información sobre su funcionamiento, te recomendamos visitar www.allaboutcookies.org y www.youronlinechoices.eu

Cookies de redes sociales

En nuestra página web se incluyen botones que los usuarios pueden utilizar, de forma sencilla e intuitiva, para enlazar y compartir ciertos contenidos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn o Pinterest. Esta funcionalidad conlleva el uso de cookies que enlazan con las páginas web de estas redes sociales, almacenando la información únicamente en ellas.

Configuración de las cookies

Puedes consultar los pasos para deshabilitar la instalación de cookies en la sección de “Ayuda” de tu navegador: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de tu visita a la web. Dependiendo de cada navegador este modo privado puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:

 • Internet Explorer 8 y superior – InPrivate
 • Microsoft Edge
 • Opera 10.5 y superior – Navegación Privada
 • Google Chrome 10 y superior – Incógnito
 • Safari 2 y superior – Navegación Privada
 • Firefox 3.5 y superior – Navegación Privada


ENGLISH

On our website we use our own and third-party cookies (Google Analytics) to improve your user experience and collect statistical data on the use of our website by users. Cookies are only associated with the browser you are using, so that no type of personal data about the user who visits our website is stored. You can configure your browser to notify and/or reject the installation of cookies, without affecting the user’s ability to access the different areas of the web, except for the technical support chat service.

If you browse our website, you will be accepting the use of cookies under the conditions established in this Cookies Policy. This policy may be updated, so we invite you to review it regularly.

What are cookies?

They are small data files that the Internet server sends to the device with which you connect to our websites and that it archives. They are only associated with your browser and do not provide personal data by themselves. Cookies cannot harm your device and are also very useful, as they help us to identify and resolve errors.

If you want more information about how it works, we recommend you visit www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu

Social network cookies

Our website includes buttons that users can use, in a simple and intuitive way, to link and share certain content on social networks such as Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn or Pinterest. This functionality entails the use of cookies that link to the web pages of these social networks, storing the information only in them.

Cookie settings

You can consult the steps to disable the installation of cookies in the “Help” section of your browser: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox and Opera.

Many browsers allow you to activate a private mode through which cookies are always deleted after your visit to the web. Depending on each browser, this private mode may have different names. Below you will find a list of the most common browsers and the different names of this “private mode”:

 • Internet Explorer 8 y superior – InPrivate
 • Microsoft Edge
 • Opera 10.5 y superior – Private browsing
 • Google Chrome 10 y superior – Private browsing
 • Safari 2 y superior – Private browsing
 • Firefox 3.5 y superior – Private browsing

Adress

Carrer de l’Abat Oliba 7

Sabadell (08203) - Spain

Email

silvemol@silvemol.com

Phone

+34 937 12 42 37